نام واحد : شهاب خودرو

نام محصول : طراحی مونتاژ اتوبوس

 • سریال مجوز : 1758795
 • شماره مجوز : 33945
 • تاریخ مجوز : 14/08/1384
 • کد محصول : 34101210
 • شرح محصول : انواع اتوبوس
 • ظرفیت : 570 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسائل نقلیه موتوری(3410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%