نام واحد : قطعه خودروورزان

نام محصول : قطعه سازیتراشکاری قطعات انج

 • سریال مجوز : 1758863
 • شماره مجوز : 34531
 • تاریخ مجوز : 08/09/1378
 • کد محصول : 34301612
 • شرح محصول : اجزاء موتورموتورسیکلت
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%