نام واحد : ایران الماس

نام محصول : انواع لنت ترمز

 • سریال مجوز : 1758963
 • شماره مجوز : 63933
 • تاریخ مجوز : 22/09/1383
 • کد محصول : 34301417
 • شرح محصول : انواع لنت ترمز
 • ظرفیت : 504 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%