نام واحد : علی موافق

نام محصول : کوئل پراید

 • سریال مجوز : 1759103
 • شماره مجوز : 38300
 • تاریخ مجوز : 05/11/1378
 • کد محصول : 29191340
 • شرح محصول : انواع فن کوئل
 • ظرفیت : 30,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%