نام واحد : علی اصغر جعفری سیاوشانی

نام محصول : سیبک بغل شاسی وزیرکمک وفر

 • سریال مجوز : 1759187
 • شماره مجوز : 39526
 • تاریخ مجوز : 24/11/1378
 • کد محصول : 34301331
 • شرح محصول : سیبک
 • ظرفیت : 5 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%