نام واحد : شرکت کیسون

نام محصول : طراحی مونتاژگیربکس 5/0 الی

 • سریال مجوز : 1760322
 • شماره مجوز : 74811
 • تاریخ مجوز : 13/10/1379
 • کد محصول : 34301211
 • شرح محصول : جعبه دنده [گیربکس خودرو ]
 • ظرفیت : 306 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%