نام واحد : صنایع ماشینهای چوب فریناکو

نام محصول : توپی چرخ

 • سریال مجوز : 1760584
 • شماره مجوز : 451235
 • تاریخ مجوز : 12/05/1373
 • کد محصول : 34301513
 • شرح محصول : توپی های چرخ
 • ظرفیت : 172 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%