نام واحد : گروه بهمن

نام محصول : انواع سواری

 • سریال مجوز : 1760898
 • شماره مجوز : 64996
 • تاریخ مجوز : 05/07/1391
 • کد محصول : 34101133
 • شرح محصول : خودروسواری
 • ظرفیت : 18,100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت بدنه واجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری(3420)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%