نام واحد : غلامرضانظری گل شکنانی

نام محصول : تراشکاری قطعات گاردان

 • سریال مجوز : 1761030
 • شماره مجوز : 64999
 • تاریخ مجوز : 20/12/1386
 • کد محصول : 34301224
 • شرح محصول : مجموعه گاردان
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%