نام واحد : ایران قطعه

نام محصول : قطعات خودروشامل ریل صندلی طبق

 • سریال مجوز : 1761174
 • شماره مجوز : 26874
 • تاریخ مجوز : 13/05/1380
 • کد محصول : 34301710
 • شرح محصول : متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%