نام واحد : آهنگری نوین

نام محصول : شیلنگ هیدرولیک فرمان

 • سریال مجوز : 1733185
 • شماره مجوز : 24217
 • تاریخ مجوز : 03/04/1380
 • کد محصول : 34301316
 • شرح محصول : اجزاءسیستم فرمان
 • ظرفیت : 153 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%