نام واحد : دماوند صافی

نام محصول : انواع فیلتر صنعتی

 • سریال مجوز : 1770011
 • شماره مجوز : 58768
 • تاریخ مجوز : 14/06/1383
 • کد محصول : 34301657
 • شرح محصول : فیلترهوا خودرو
 • ظرفیت : 35,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%