نام واحد : مبین قطعه آسیا

نام محصول : منبع اگزوز

 • سریال مجوز : 1734873
 • شماره مجوز : 58280
 • تاریخ مجوز : 02/06/1381
 • کد محصول : 34301128
 • شرح محصول : مجموعه اگزوز
 • ظرفیت : 112 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%