نام واحد : پنجگان

نام محصول : انواع قطعات پرسی خودرو

 • سریال مجوز : 1734860
 • شماره مجوز : 51972
 • تاریخ مجوز : 11/02/1385
 • کد محصول : 34201216
 • شرح محصول : قطعات پرسی بدنه خودرو
 • ظرفیت : 340 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%