نام واحد : امیرسلامت

نام محصول : باک بنزین خودرو پژو

 • سریال مجوز : 1777394
 • شماره مجوز : 66532
 • تاریخ مجوز : 28/12/1386
 • کد محصول : 34301664
 • شرح محصول : باک بنزین انواع خودرو
 • ظرفیت : 100,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%