نام واحد : عطاریدک قطعه

نام محصول : قالب سنبه ماتریس وکشش

 • سریال مجوز : 1753110
 • شماره مجوز : 25715
 • تاریخ مجوز : 07/04/1384
 • کد محصول : 28921310
 • شرح محصول : انواع قالب فلزی بروش ماشینکاری
 • ظرفیت : 5 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%