نام واحد : علیرضا رضوان محمد علی معماریتمدید66236

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 1753354
 • شماره مجوز : 20607
 • تاریخ مجوز : 25/01/1376
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%