نام واحد : خاک آب سازه

نام محصول : نمک آبی

 • سریال مجوز : 2020212
 • شماره مجوز : 9065
 • تاریخ مجوز : 03/05/1388
 • کد محصول : 14221111
 • شرح محصول : نمک آبی
 • ظرفیت : 600,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%