نام واحد : شیرین خوش نام پوریا

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1134068
 • شماره مجوز : 11057
 • تاریخ مجوز : 01/04/1390
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%