نام واحد : رحیم شفیعی

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 590072000000
 • شماره مجوز : 112/10/458592
 • تاریخ مجوز : 11/03/1394
 • کد محصول : 1541412321
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%