نام واحد : احمد نقاشان

نام محصول : بسته بندی انواع گوشت و فرآورده های گوشتی

 • سریال مجوز : 590073000000
 • شماره مجوز : 100/127777
 • تاریخ مجوز : 20/07/1392
 • کد محصول : 7495412321
 • شرح محصول : بسته بندی انواع گوشت و فرآورده های گوشتی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%