نام واحد : حبیب اله نوروزی برانقار

نام محصول : کنسرو خیار شور(پیش فرآوری شده)

 • سریال مجوز : 590073000000
 • شماره مجوز : 100/1/220615
 • تاریخ مجوز : 11/06/1394
 • کد محصول : 1513512403
 • شرح محصول : کنسرو خیار شور(پیش فرآوری شده)
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%