نام واحد : اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران

نام محصول : بسته بندی سویا

 • سریال مجوز : 590052000000
 • شماره مجوز : 29177
 • تاریخ مجوز : 10/08/1393
 • کد محصول : 7495412372
 • شرح محصول : بسته بندی سویا
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%