نام واحد : صنعت غذا اطمینان

نام محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده

 • سریال مجوز : 590053000000
 • شماره مجوز : 29130
 • تاریخ مجوز : 18/06/1392
 • کد محصول : 1542412319
 • شرح محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%