نام واحد : خوشگوار اصفهان

نام محصول : کنسرو ماهی تن

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 64875
 • تاریخ مجوز : 23/09/1392
 • کد محصول : 1512512366
 • شرح محصول : کنسرو ماهی تن
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%