نام واحد : مهرآ ماشوره تپورستان

نام محصول : بسته بندی چای

 • سریال مجوز : 590063000000
 • شماره مجوز : 701/7664
 • تاریخ مجوز : 25/02/1392
 • کد محصول : 7495412323
 • شرح محصول : بسته بندی چای
 • ظرفیت : 1,042 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%