نام واحد : ابراهیم خلیل مرادی نژاد

نام محصول : تولید لپه خشک

 • سریال مجوز : 590070000000
 • شماره مجوز : 112/7/347394
 • تاریخ مجوز : 06/12/1392
 • کد محصول : 111412341
 • شرح محصول : تولید لپه خشک
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%