نام واحد : نکوخورنوش آذر

نام محصول : ءالشعیر

 • سریال مجوز : 1116232
 • شماره مجوز : 8547
 • تاریخ مجوز : 14/04/1384
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 3,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%