نام واحد : شهسوارقنبرپورومقصودمحمدی ومهدی کرباسی دیزجی

نام محصول : ادویه جات

 • سریال مجوز : 1122726
 • شماره مجوز : 22946
 • تاریخ مجوز : 08/10/1383
 • کد محصول : 15492410
 • شرح محصول : افزودنیهای غذائی ادویه جات
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%