نام واحد : به توشه بناب

نام محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله

 • سریال مجوز : 1106774
 • شماره مجوز : 5705
 • تاریخ مجوز : 13/05/1377
 • کد محصول : 15111420
 • شرح محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%