نام واحد : غذایی فرید مرضیه ابوالقاسمی رشتی وشرکاتمدید88299

نام محصول : کالباس

 • سریال مجوز : 1704192
 • شماره مجوز : 10722
 • تاریخ مجوز : 24/01/1370
 • کد محصول : 15111412
 • شرح محصول : کالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 850 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%