نام واحد : آذرچین شبستر

نام محصول : قوطی فلزی

 • سریال مجوز : 1106155
 • شماره مجوز : 8581
 • تاریخ مجوز : 15/07/1377
 • کد محصول : 28991243
 • شرح محصول : قوطی فلزی
 • ظرفیت : 65 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%