نام واحد : محمدپورمزرعه

نام محصول : منسوجات کشبافی گردباف

 • سریال مجوز : 1715583
 • شماره مجوز : 51666
 • تاریخ مجوز : 05/02/1371
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 73 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%