نام واحد : محمدشکوری

نام محصول : رنگرزی چاپ

 • سریال مجوز : 1715585
 • شماره مجوز : 52593
 • تاریخ مجوز : 15/02/1371
 • کد محصول : 17121120
 • شرح محصول : رنگرزی انواع پارچه غیرازکشباف
 • ظرفیت : 10,000,000 متر
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%