نام واحد : یورسرخای مسکن

نام محصول : پارچه گردباف

 • سریال مجوز : 1715591
 • شماره مجوز : 52621
 • تاریخ مجوز : 15/02/1371
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 102 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%