نام واحد : حسن محمدی قایقچی

نام محصول : نوار

 • سریال مجوز : 1715828
 • شماره مجوز : 53810
 • تاریخ مجوز : 27/09/1369
 • کد محصول : 17291230
 • شرح محصول : انواع نوارمنسوج نواربافی
 • ظرفیت : 119 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%