نام واحد : خوشخواب

نام محصول : نوارپرده

 • سریال مجوز : 1715950
 • شماره مجوز : 1
 • تاریخ مجوز : 01/12/1369
 • کد محصول : 17291236
 • شرح محصول : نوارپرده
 • ظرفیت : 1,300 هزار متر
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%