نام واحد : سیدابراهیم ولی الهی

نام محصول : رنگرزی چاپ تکمیل

 • سریال مجوز : 1715977
 • شماره مجوز : 60651
 • تاریخ مجوز : 08/10/1369
 • کد محصول : 17121180
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه
 • ظرفیت : 440 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%