نام واحد : جاوید و جعفر کریمی وند طاهری

نام محصول : رنگرزی چاپ تکمیل

 • سریال مجوز : 1715978
 • شماره مجوز : 40570
 • تاریخ مجوز : 10/11/1390
 • کد محصول : 17121180
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه
 • ظرفیت : 1,900 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%