نام واحد : ناصر سمیعی مقدم

نام محصول : پارچه نایلونی

 • سریال مجوز : 1716199
 • شماره مجوز : 10272
 • تاریخ مجوز : 19/01/1368
 • کد محصول : 17111470
 • شرح محصول : سایرپارچه هاطبقه بندی نشده درجای دیگر
 • ظرفیت : 209 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%