نام واحد : طرح و رنگ لئونارد

نام محصول : پارچه پنبه ای

 • سریال مجوز : 1716220
 • شماره مجوز : 309648
 • تاریخ مجوز : 08/03/1368
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 6,400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%