نام واحد : صنعتی جهان

نام محصول : بافندگی پارچه پنبه ایی و ال

  • سریال مجوز : 1716288
  • شماره مجوز : 357462
  • تاریخ مجوز : 01/09/1368
  • کد محصول : 17111410
  • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
  • ظرفیت : 15,000,000 متر مربع
  • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
  • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%