نام واحد : کارخانجات پیله

نام محصول : رنگرزی وچاپ وتکمیل پارچه

 • سریال مجوز : 1716330
 • شماره مجوز : 370860
 • تاریخ مجوز : 01/07/1368
 • کد محصول : 17121180
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%