نام واحد : طیوردشت جیان مرغ

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 1600044
 • شماره مجوز : 11920117
 • تاریخ مجوز : 22/12/1389
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 4,000,000 قطعه سر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%