نام واحد : کرانه جنوب

نام محصول : کنسرو ماهی تون

 • سریال مجوز : 1600036
 • شماره مجوز : 20284
 • تاریخ مجوز : 18/01/1376
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 720 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%