نام واحد : میگوی طلایی بوشهر

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1600548
 • شماره مجوز : 11914686
 • تاریخ مجوز : 18/08/1382
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%