نام واحد : آبزیان مهتاب

نام محصول : تولیدو بسته بندی پیتزاروش IQF

 • سریال مجوز : 1601132
 • شماره مجوز : 20305
 • تاریخ مجوز : 24/01/1378
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%