نام واحد : آبزیان مهتاب

نام محصول : عمل آوری وبسته بندی میگووس

 • سریال مجوز : 1601003
 • شماره مجوز : 205519
 • تاریخ مجوز : 19/06/1376
 • کد محصول : 15121420
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%