نام واحد : فرآورده های گوشتی سارگل لیان

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 1601554
 • شماره مجوز : 1194643
 • تاریخ مجوز : 01/04/1389
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%