نام واحد : لازک دیر

نام محصول : پودر یخ

 • سریال مجوز : 1601606
 • شماره مجوز : 119671
 • تاریخ مجوز : 27/01/1381
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%